บัตรสมาร์ทเพิร์ส - ข้อกำหนดและเงื่อนไข | Thai Smart Card

บัตรสมาร์ทเพิร์ส

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions) ของบัตรสมาร์ทเพิร์ส


ยินดีต้อนรับสู่ สมาร์ทเพิร์ส บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (“บัตรสมาร์ทเพิร์ส” หรือ “บัตร”)

บัตรสมาร์ทเพิร์ส เป็นบัตรเดียวที่จะทำให้ชีวิตสะดวกง่าย และเพลิดเพลินไปกับการใช้จ่ายพร้อมรับแต้มสะสม เพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย

 • หลากหลายร้านค้า ให้คุณสะดวกสบายทุกการใช้จ่าย คุณสามารถใช้บัตรสมาร์ทเพิร์ส  ตามร้านค้ามากมายที่มีสัญลักษณ์ของบัตรสมาร์ทเพิร์ส
 • สิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรสมาร์ทเพิร์ส ที่มีแต้มสะสมทุกยอดการใช้จ่าย ยิ่งใช้มากยิ่งได้แต้มสะสมมาก ผู้ถือบัตรสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
  • วิธีสะสมแต้ม การชำระค่าสินค้า/บริการด้วย บัตรสมาร์ทเพิร์ส  ทุกการใช้จ่าย 10 บาท จะได้รับแต้มสะสมสมาร์ทพลัส (Smart Plus Point) ทันที 1 แต้ม โดยอัตราแต้มสะสมจะขึ้นอยู่กับร้านค้าที่ร่วมรายการที่จะเป็นผู้กำหนด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
  • วิธีแลกแต้มสะสม เพียงสะสมทุก 50 แต้มแทนเงินสด 1 บาท ใช้แลกสินค้า/บริการใดๆ ที่ตรงใจคุณได้ทันทีจากร้านค้าที่เป็นจุดรับแลกของรางวัล
 • วิธีใช้บัตร
 • กรุณาตรวจสอบมูลค่าของสินค้า/บริการ    ที่หน้าจอเครื่องรับบัตรให้ถูกต้อง ก่อนแตะบัตรเพื่อชำระเงินทุกครั้ง
 • วิธีเติมมูลค่าเงินในบัตร ผู้ถือบัตรสามารถเติมมูลค่าเงินลงในบัตร ด้วยเงินสดได้ตั้งแต่ 50 บาท ต่อการเติมเงินแต่ละครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรแต่ละประเภท ตามที่บริษัทกำหนด ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • อายุการใช้งานของบัตร 3 ปี นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตรครั้งแรก หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • วิธีตรวจสอบยอดเงิน แต้มสะสมในบัตร และคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) หรือตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E- Voucher) ผู้ถือบัตรสามารถทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวได้ทันทีจากใบสลิปบันทึกรายการทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร  
 • ข้อแนะนำ กรุณาเก็บรักษาบัตรสมาร์ทเพิร์ส  เสมือนเก็บรักษาเงินสด บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดชอบมูลค่าเงินคงเหลือ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในบัตรกรณีบัตรสูญหาย การขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรสามารถทำได้ในกรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุดเสียหาย หรือผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะใช้บัตรต่อไป
 • วิธีการเก็บรักษาบัตร ไม่ควรเจาะหรือทำบัตรหักงอ ชำรุด หรือถูกขีดข่วน ไม่ควรเก็บบัตรไว้ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิร้อนจัด ความชื้นสูง หรือมีคลื่นแม่เหล็กสูง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์ส

1. คำนิยาม คำที่ปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ หากมิได้แสดงความหมายเป็นอย่างอื่นให้มีความหมาย ดังต่อไปนี้
 • บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ออกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อใช้ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสด และมูลค่าเงินที่ชำระล่วงหน้าถูกบันทึกในบัตร
 • บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด (บริษัท”) คือ บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์จากธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บัตรสมาร์ทเพิร์ส หรือ บัตร หมายถึง บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยบริษัท หรือร่วมออกบัตรกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ถือบัตร ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ตกลงร่วมกันกับบริษัท
 • ชิพคอมพิวเตอร์ หมายถึง แผ่นวงจรซึ่งเป็นแผ่นซิลิคอนขนาดเล็กประกอบไปด้วยวงจร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ใช้บริการบัตรสมาร์ทเพิร์สที่มีทั้งผู้ใช้บริการบัตรสมาร์ทเพิร์สประเภทระบุชื่อ และผู้ใช้บริการที่มิได้ระบุชื่อ โดยมีบัตรไว้ในครอบครองโดยสุจริต
 • จุดให้บริการ หมายถึง สถานที่/ห้างร้านหรือจุดให้บริการอื่นใดที่มีข้อตกลงร่วมกับบริษัทในการกำหนดให้เป็นจุดรับชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือเป็นจุดให้บริการเติม มูลค่าเงิน
 • มูลค่าเงิน หมายถึง มูลค่าเงินที่ถูกบันทึกในบัตร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 • สิทธิประโยชน์ หมายถึง สิทธิพิเศษทั้งหลายที่จัดเก็บอยู่บนชิพคอมพิวเตอร์ภายในบัตร ในรูปของแต้มสะสม คูปองอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทและร้านค้าจะเสนอให้แก่ผู้ถือบัตรในอนาคต

2. ความผูกพัน บัตรสมาร์ทเพิร์สนี้ ออกโดยบริษัทภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์ส ซึ่งถือเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทในฐานะเป็นผู้ออกบัตรและผู้ถือบัตรทุกคน ตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และเงื่อนไขนี้ด้วย

3. การชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ
  3.1 ผู้ถือบัตรต้องใช้บัตรเพื่อการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
  3.2 มูลค่าเงินในบัตรจะลดลงโดยอัตโนมัติตามราคาสินค้าและ/หรือบริการที่ใช้จ่ายไป  และมูลค่าเงินคงเหลือของบัตรจะแสดงโดยอัตโนมัติบนเครื่องรับบัตร ทุกครั้งที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านบัตร

4. การเติมมูลค่าเงิน
 • ผู้ถือบัตรสามารถเติมมูลค่าเงินในบัตร ด้วยเงินสดได้ตามจุดให้บริการที่บริษัทกำหนด โดยมีค่าธรรมเนียมการเติมเงินตามที่แจ้งไว้ ณ จุดให้บริการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินได้ตั้งแต่ 50 บาท ต่อการเติมเงินแต่ละครั้ง แต่มูลค่าเงินที่เติมต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรแต่ละประเภท ตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการเติมมูลค่าเงิน โดยเทียบกับหลักฐานการเติมมูลค่าเงิน ซึ่งออกให้ ณ จุดให้บริการ

5. วงเงินสูงสุดในบัตร
จำนวนวงเงินสูงสุดในบัตรแต่ละประเภท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องไม่เกินกว่าวงเงินสูงสุดที่บริษัทกำหนด

6. อายุการใช้งานของบัตร บัตรจะมีอายุการใช้งาน 3 ปี (หรือตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเป็นกรณีๆ ไป) นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตร (Card Activation) ครั้งแรก ณ จุดให้บริการของบริษัท บริษัทให้สิทธิต่ออายุแก่ผู้ถือบัตรมีกำหนดระยะเวลาภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรหมดอายุ เพื่อให้ผู้ถือบัตรยังคงใช้บัตรเพื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการได้ตามจำนวนเงินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในบัตร แต่ไม่สามารถเติมมูลค่าเงินลงในบัตรได้

7. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัตร บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบัตรดังนี้
  7.1 ราคาบัตรทุกประเภท มิใช่มูลค่าเงินที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น ผู้ถือบัตรไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้
  7.2 ค่าธรรมเนียมการเติมมูลค่าเงินลงในบัตร การเติมมูลค่าเงินลงในบัตร ณ จุดให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ได้มีการแจ้งไว้ ณ จุดให้บริการ
  7.3 ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพบัตร กรณีบัตรหมดอายุผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัทเพื่อขอคืนมูลค่าเงินที่คงเหลือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บัตรหมดอายุ หากพ้นกำหนดเวลา 30 วันไปแล้ว บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมในการรักษาสถานภาพบัตร โดยหักออกจากยอดมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรตามอัตราที่กำหนดในตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และหากมีมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอให้หักเป็นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพบัตร บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
  7.4 ค่าธรรมเนียมในการคืนมูลค่าเงินคงเหลือ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในบัตรบริษัทคิดค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดในตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
  7.5 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตร กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะให้บริษัทตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรโดยการออกเอกสารการทำรายการ ให้ผู้ถือบัตรแจ้งเป็นหนังสือไปยังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทจะทำการตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรพร้อมแจ้งผลให้ผู้ถือบัตรทราบภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะสงวนสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดในตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินให้เป็นไปตามวิธีการที่บริษัทกำหนด

8. กรณีบัตรชำรุด
  8.1 กรณีบัตรชำรุดอันเกิดจากบัตรที่ออกโดยบริษัทซึ่งที่ไม่สามารถเปิดใช้ได้ในครั้งแรก ณ จุดขาย
  ผู้ถือบัตรสามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ทันที
  8.2 กรณีบัตรชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้ครั้งแรก ผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อบริษัท

    8.2.1 กรณีบัตรชำรุด ซึ่งบริษัทตรวจสอบตามมาตรฐานของบริษัทแล้วพบว่า ความชำรุดบกพร่องนั้นเกิดจากขั้นตอนการผลิต บริษัทจะดำเนินการดังนี้
     ก. ออกบัตรใหม่ บริษัทจะออกบัตรใหม่ให้กับผู้ถือบัตร พร้อมถ่ายโอนข้อมูลของสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด เช่น แต้มสะสม คูปองอิเล็กทรอนิกส์ หรือตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าบัตรใหม่ โดยบริษัทจะจัดส่งบัตรใหม่ให้แก่ผู้ถือบัตรตามที่อยู่ซึ่งผู้ถือบัตรได้แจ้งให้บริษัททราบ
     ข. มูลค่าเงินคงเหลือในบัตร บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรตามจำนวนที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร
    8.2.2 กรณีบัตรชำรุดอันเกิดจากเหตุภายนอกหรือเกิดจากการกระทำของผู้ถือบัตร ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม  บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่ และจะดำเนินการดังนี้
     ก. บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบว่าบัตรชำรุดดังกล่าวไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
     ข. กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือ
     ในบัตรเท่ากับจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร
     ค. กรณีผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่และประสงค์จะยกเลิกบัตร ให้ผู้ถือบัตรส่งบัตรและเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารแนบท้ายตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์สมายังบริษัท โดยบริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเท่าจำนวนเงินที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยบริษัทจะทำการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
     ง. ในส่วนสิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด หากผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อขอให้บริษัทโอนสิทธิประโยชน์ใดๆที่ยังคงเหลืออยู่ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่ได้

  8.3 กรณีบัตรชำรุดหลังจากครบกำหนดเวลา 15 วัน นับจากวันที่มีการเปิดใช้บัตรครั้งแรก บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนบัตรใหม่ให้ และจะดำเนินการดังนี้
   8.3.1 กรณีผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปยังบัตรใหม่ของผู้ถือบัตร
   8.3.2 กรณีผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะทำการโอนมูลค่าเงินคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทไปยังบัญชีธนาคารตามที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งความประสงค์ไว้
   8.3.3 สิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรที่ชำรุด หากผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อขอโอนสิทธิประโยชน์ ที่ยังคงเหลืออยู่ ในบัตรที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่ได้

  8.4  ข้อสงวนสิทธิ
   8.4.1 บริษัทไม่มีนโยบายในการโอนข้อมูลและ สิทธิประโยชน์จากบัตรเก่าที่ชำรุดไปยังบัตรใหม่มากกว่า 1ใบและการโอนข้อมูลจะกระทำได้ต่อเมื่อบัตรใหม่เป็นบัตรประเภทเดียวกัน กับบัตรใบเก่าที่ชำรุดเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว
   8.4.2     กรณีที่มูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเก่าที่ชำรุดมีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าธรรมเนียมการดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรและผู้ถือบัตรไม่ประสงค์ให้บริษัทดำเนินการโอนมูลค่าเงินคงเหลือ  หากผู้ถือบัตรประสงค์จะรับเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องมารับด้วยตนเอง ตามสถานที่ที่บริษัทกำหนด
   8.4.3 กรณีบัตรชำรุดจนไม่อาจเรียกข้อมูลใดๆ หรือไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นบัตรของบริษัท ผู้ถือบัตรไม่อาจขอให้บริษัทเปลี่ยนบัตรใหม่ โอนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร และ/หรือ โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ จากบัตรใบเก่าสู่บัตรใบใหม่ได้
   8.4.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนแต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่อยู่บนชิพภายในบัตรจากบัตรหนึ่งไปสู่บัตรอีกบัตรหนึ่ง ในกรณีที่ความสามารถในการบรรจุข้อมูลบนชิพคอมพิวเตอร์ของบัตรที่รับโอนเต็ม ทั้งนี้ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการใช้แต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ในบัตรเก่าที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวลดลงและสามารถโอนไปยังบัตรใหม่ได้

9. การตรวจสอบมูลค่าเงินคงเหลือในบัตร ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรได้ในใบบันทึกรายการขาย หรือจุดบริการที่บริษัทกำหนด

10. การตรวจสอบรายการธุรกรรมผ่านบัตร กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะให้บริษัทตรวจสอบรายการธุรกรรมผ่านบัตร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเฉพาะรายการธุรกรรมผ่านบัตรที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือบัตร

11. ข้อกำหนดในการขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินสด กรณีบัตรหมดอายุ และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรประสงค์จะยกเลิกการใช้บัตร และขอคืนมูลค่าเงินในบัตรโปรดดูรายละเอียดตามตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

12. บัตรถูกขโมยหรือสูญหาย บัตรเปรียบเสมือนเงินสดของผู้ถือบัตร หากบัตรถูกขโมยหรือสูญหาย รวมถึงการกระทำทุจริตใดๆ ต่อบัตรที่สูญหาย บริษัทไม่รับผิดชอบสำหรับมูลค่าเงินคงเหลือ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จัดเก็บอยู่ในบัตร

13. ทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ถือบัตรรับทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีอยู่บนชิพคอมพิวเตอร์ในบัตร ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทอยู่ ห้ามมิให้ผู้ถือบัตรโอนหรืออนุญาต หรือลอกเลียนหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดนำสิทธิดังกล่าวไปใช้ในทางอื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อประโยชน์ของการใช้บัตรเท่านั้น บริษัทยังคงมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถือบัตรตลอดจนผู้ที่กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

14. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางหนึ่งช่องทางใดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมสมาร์ทพลัสรีวอร์ด

1. คำนิยาม
 • สมาร์ทพลัสรีวอร์ด หมายถึง โปรแกรมลอยัลตี้ที่ผู้ถือบัตรสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น การสะสมแต้มรางวัล คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-coupon) หรือส่วนลดสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ
 • คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) หมายถึง คูปองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกให้แก่ผู้ถือบัตรเป็นพิเศษเป็นคราวๆไปตามเงื่อนไขที่บริษัท และ/หรือ ร้านค้าเป็นผู้กำหนด โดยสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะจัดเก็บรวมกันไว้บนชิพคอมพิวเตอร์ภายในบัตรและผู้ถือบัตรสามารถนำคูปองอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมาแลกรับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคูปองอิเล็กทรอนิกส์
 • คูปองกระดาษ (Paper Coupon) หมายถึง คูปองกระดาษที่พิมพ์ออกจากเครื่องรับบัตรและไม่ถูกจัดเก็บบนชิพคอมพิวเตอร์ ผู้ถือบัตรสามารถนำมาแลกสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ในการซื้อสินค้าหรือบริการได้จากร้านค้าที่ระบุในคูปองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคูปองกระดาษ
 • ตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) หมายถึง ตั๋วเงินที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดเก็บไว้บนชิพคอมพิวเตอร์ภายในบัตรที่ผู้ถือบัตรจะได้รับตามเงื่อนไขที่บริษัท และ/หรือ ร้านค้ากำหนด เมื่อมีการซื้อตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าด้วยบัตรสมาร์ทเพิร์สโดยสามารถนำตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์มาชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการของร้านค้าได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์  นั้น
 • แต้มสะสม หมายถึง แต้มสะสมซึ่งออกโดยบริษัท และ/หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโปรแกรม
 • สิทธิประโยชน์ หมายถึง สิทธิพิเศษทั้งหลายที่จัดเก็บอยู่บนชิพคอมพิวเตอร์ภายในบัตร  ในรูปของแต้มสะสม คูปองอิเล็กทรอนิกส์และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทและร้านค้าจะเสนอให้แก่ผู้ถือบัตรในอนาคต

2. การสะสมแต้ม
 • แต้มสะสม จะถูกบันทึกเข้าไปในบัตรสมาร์ทเพิร์สทุกครั้งที่ผู้ถือบัตรซื้อสินค้าหรือใช้บริการผ่านบัตรสมาร์ทเพิร์ส  จากร้านค้าหรือสถานบริการที่เข้าร่วมโปรแกรมสมาร์ทพลัสรีวอร์ด โดยอัตราแต้มสะสมจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แต่ละร้านค้าเป็นผู้กำหนด ในแต่ละโอกาส
 • แต้มสะสมที่อยู่ในบัตรสมาร์ทเพิร์ส ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่บุคคลใดๆ ได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดแต้มสะสมได้ ณ จุดให้บริการที่บริษัทกำหนด

3. การแลกแต้มสะสม
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้แต้มสะสมแลกรางวัล และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการได้ ในเวลาใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์สมาร์ทพลัสรีวอร์ดตามที่บริษัทกำหนด
 • ผู้ถือบัตรต้องเป็นผู้ใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สด้วยตนเอง  บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ถือบัตรยินยอมให้ผู้อื่นนำบัตรของผู้ถือบัตรไปใช้  และ/หรือ การทุจริตโดยผู้ถือบัตร และ/หรือ บุคคลอื่น โดยนำบัตรไปใช้ หรือนำแต้มสะสมมาแลก  
 • ปัญหาข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับรางวัล และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการแลกแต้มในรายการนี้ เป็นความรับผิดชอบของร้านค้านั้นๆ โดยตรง
 • รางวัล และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการที่ได้จากการแลกแต้ม ไม่สามารถคืน แลกเปลี่ยนหรือโอนเป็นเงินสดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • แต้มสมาร์ทพลัสทุกๆ 50 แต้ม มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท ทั้งนี้อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในโปรแกรมสมาร์ทพลัสรีวอร์ดที่กำหนดในข้อ 7.4

4. อายุของการสะสมแต้ม แต้มสะสมที่อยู่ในบัตรจะหมดอายุตามอายุของบัตรสมาร์ทเพิร์ส

5.การใช้สิทธิประโยชน์ในบัตรประเภทอื่นๆ
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากร้านค้า เช่น คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon)ส่วนลดทันที (Instant Discount) คูปองกระดาษ (Paper Coupon) หรือตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ผู้ถือบัตรสามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนด ทั้งนี้ข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ คูปอง และ/หรือ ส่วนลด ที่ผู้ถือบัตรได้รับจากการใช้สิทธิในรายการนี้ เป็นความรับผิดชอบของร้านค้านั้นๆ โดยตรง
 • คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon)ส่วนลดทันที (Instant Discount) คูปองกระดาษ (Paper Coupon) หรือตั๋วเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทและร้านค้าจะเสนอให้แก่ผู้ถือบัตรในอนาคตไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือโอนให้แก่บุคคลใดๆ ได้  

6. ข้อกำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์ในบัตร
  6.1 กรณีบัตรหมดอายุ บริษัทกำหนดเงื่อนไขดังนี้
  • หากผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ บริษัทจะต่ออายุบัตรออกไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ครบอายุบัตรเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือบัตรใช้แต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่บนชิพคอมพิวเตอร์ภายในบัตร  ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการนั้น  หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วผู้ถือบัตรไม่นำแต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่บนชิพคอมพิวเตอร์ภายในบัตรไปแลกรับรางวัล  และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการ แต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ในบัตรต่างๆ ที่หมดอายุจะถูกยกเลิกตามอายุของบัตรสมาร์ทเพิร์สที่กำหนดโดยบริษัท
  • บริษัทจะให้สิทธิในการโอนแต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ประเภทอื่นๆ  อาทิ มูลค่าเงิน คูปอง แต้มสะสม ที่อยู่บนชิพคอมพิวเตอร์ภายในบัตรเก่าที่หมดอายุไปยังบัตรใหม่ เมื่อผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ในนามของบุคคลเดียวกัน และ/หรือ บัตรประเภทเดียวกัน และ/หรือ บัตรรูปแบบเดียวกันกับบัตรเก่าที่หมดอายุภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรเดิมหมดอายุ โดยผู้ถือบัตรสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทภายในระยะเวลาดังกล่าว เพื่อขอให้บริษัทดำเนินการโอนแต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ในบัตรจากบัตรเก่าไปยังบัตรใหม่บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนแต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่อยู่บนชิพภายในบัตรจากบัตรหนึ่งไปสู่บัตรอีกบัตรหนึ่ง ในกรณีที่ความสามารถในการบรรจุข้อมูลบนชิพคอมพิวเตอร์ของบัตรที่รับโอนเต็ม ทั้งนี้ผู้ถือบัตรต้องดำเนินการใช้แต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ในบัตรเก่าที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวลดลงและสามารถโอนไปยังบัตรใหม่ได้
  6.2 กรณีที่บัตรชำรุด กรณีที่บัตรชำรุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 8. แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์ส
  6.3 กรณียกเลิกการใช้บัตรและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินสด ก่อนการยกเลิกการใช้บัตรและขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินสดตามตารางแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์สนี้  ผู้ถือบัตรควรตรวจสอบแต้มสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่ในบัตร เพื่อใช้สิทธิแลกของรางวัล และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการให้หมดเสียก่อน เมื่อผู้ถือบัตรได้ยื่นแบบฟอร์มขอยกเลิกการใช้บัตร และขอคืนมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินสดแก่บริษัทแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือบัตรสละสิทธิในการใช้แต้มสะสมแลกของรางวัล  และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการ และสละสิทธิในสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีอยู่ในบัตรนับแต่วันที่ได้มีการยื่นแบบฟอร์มดังกล่าว
  6.4 กรณีบัตรถูกขโมยหรือสูญหาย กรณีบัตรถูกขโมยหรือสูญหายให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์ส ข้อ 12.

7. บททั่วไป 
  7.1 กรณีที่ของรางวัลเป็นรายการที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือรางวัลอื่นใดที่จะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่น  ค่าธรรมเนียม และค่าภาษีต่างๆ เป็นต้นในกรณีนี้ผู้ถือบัตรจะรับผิดชอบในค่าธรรมเนียม, ค่าใช้จ่ายและค่าภาษีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
  7.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อร้านค้าและสถานบริการ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้แต้มสะสมที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยบริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบ
  7.3บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะขอยกเลิกโปรแกรมสมาร์ทพลัสรีวอร์ดภายใต้ดุลพินิจของบริษัทโดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบพร้อมติดประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ณ ร้านค้าและสถานบริการที่เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน เพื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิแลกของรางวัล และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการได้ตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้จนถึงวันครบกำหนดเวลาการยกเลิกโปรแกรมสมาร์ทพลัสรีวอร์ด
  7.4  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางหนึ่งช่องทางใด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  7.5 บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้ถือบัตรไม่สามารถสะสมแต้มหรือทำแต้มสะสมสูญหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือเกิดจากการปลอมแปลงบัตร
  7.6 บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรและสิทธิประโยชน์ที่อยู่ในบัตรทั้งหมด รวมถึงปฏิเสธการโอนสิทธิประโยชน์ในบัตร หากพบว่ามีการฉ้อฉล ปลอมแปลง หรือกระทำการทุจริตใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแต้มสะสมเพื่อแลกรับของรางวัล และ/หรือ สินค้า และ/หรือ บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด
  7.7 กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรมีข้อมูล อาทิ มูลค่าเงิน คูปอง แต้มสะสม และ/หรือ สิทธิประโยชน์ที่จัดเก็บอยู่ในบัตรอย่างผิดปกติหรือต้องสงสัย บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ และ/หรือ ยกเลิกการใช้บัตรดังกล่าว หากหลังจากที่บริษัทได้ทำการตรวจสอบความผิดปกติหรือข้อสงสัยนั้นแล้วและพบว่ามิได้เป็นความผิดของผู้ถือบัตร บริษัทจะทำการออกบัตรใหม่พร้อมโอนสิทธิประโยชน์ที่ถูกต้องแท้จริงให้ผู้ถือบัตร

8. การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรและการใช้บัตร ผู้ถือบัตรสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด Website:  
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2088-2555 หรือติดต่อหมายเลขด้านหลังบัตร
ตู้ ปณ. 1047 สีลม กรุงเทพฯ 10504  

ตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์ส

  ชำรุดโดย ระยะเวลา วิธี ดำเนินการ มูลค่าเงิน
คงเหลือ
ในบัตร
สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในบัตร ค่าธรรมเนียม ดำเนินการ ข้อมูล ผู้ถือบัตร ค่าบัตร
กรณีบัตรชำรุด ผู้ผลิต ทันที เปลี่ยนบัตรใหม่ทันที ณ
จุดให้บริการ
ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มี - ไม่มี
ภายใน
15 วัน
จัดส่งบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ โอนเงินเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร** โอนเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร** ไม่มี โอนลงบัตรใหม่แล้วส่งให้ผู้ถือบัตรทางไปรษณีย์ ไม่มี
ผู้ถือบัตร ระหว่างอายุการใช้งาน ผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โอนเงินเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร** โอนเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร** ไม่มี ผู้ถือบัตรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ซื้อบัตรใหม่ตามราคา ณ จุดให้บริการ
    ผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ ส่งบัตรและเอกสารมายังบริษัท โอนยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆ คืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือบัตร ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร 50 บาท / ครั้ง - -
กรณี ยกเลิกบัตร   ผู้ถือบัตรส่งบัตรและเอกสารมายังบริษัท โอนยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆ คืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือบัตร ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร 50 บาท / ครั้ง - -
กรณีบัตรหาย บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดชอบมูลค่าเงินคงเหลือและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในบัตร
กรณีบัตรหมดอายุ ผู้ถือบัตรประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรซื้อบัตรใหม่ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรหมดอายุ โอนเงินเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร** โอนเข้าบัตรใหม่ให้ผู้ถือบัตร ไม่มี ผู้ถือบัตรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ซื้อบัตรใหม่ตามราคา ณ จุดให้บริการ
ผู้ถือบัตรไม่ประสงค์จะซื้อบัตรใหม่ ผู้ถือบัตรติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ส่งบัตรและเอกสารมายังบริษัท โอนยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียมต่างๆคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือบัตร ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร 1. ค่าดำเนินการ 50 บาท
2. ค่ารักษาสถานภาพ 50 บาท/เดือน (เริ่มเก็บเมื่อครบ 60 วัน นับจากวันที่บัตรหมด
อายุ)
- -
กรณีขอเอกสารตรวจสอบรายการธุรกรรมผ่านบัตร ผู้ถือบัตรแจ้งเป็นหนังสือมายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อขอให้บริษัทตรวจสอบรายการธุรกรรมผ่านบัตรโดยมีการออกเอกสารการทำรายการ - - 100 บาท / ครั้ง - -


เอกสารแนบท้ายตารางข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรสมาร์ทเพิร์ส

1. ในกรณีที่มูลค่าเงินคงเหลือในบัตรน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ผู้ถือบัตรต้องติดต่อบริษัทเพื่อขอรับมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรคืนจากบริษัทเท่านั้น

2. กรณีบัตรหมดอายุ บริษัทจะทำการต่ออายุบัตรออกไปอีก 30 วัน นับจากวันที่ครบอายุบัตร เพื่อให้ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการอื่นๆ ได้ ยกเว้นการเติมเงินลงในบัตร

3. กรณีบัตรชำรุด กรณีบัตรหมดอายุ บัตรถูกยกเลิก หากผู้ถือบัตรต้องการมูลค่าเงินคงเหลือในบัตรคืนผู้ถือบัตรต้องส่งบัตรคืนบริษัท เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

4. ในกรณีที่บริษัทคิดค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพของบัตร หากมูลค่าเงินคงเหลือมีจำนวนไม่เพียงพอให้หักเป็นค่าธรรมเนียมการรักษาสถานะภาพบัตร ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะทำการยกเลิกบัตรและลบข้อมูลทั้งหมดในบัตรออกจากฐานข้อมูลของบริษัท

5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก แก้ไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ที่บริษัทเห็นสมควร

6. บัตรที่ซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้

7. เอกสารที่ระบุไว้ตามตาราง หมายถึง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือบัตร

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการโอนเงินให้แก่ผู้ถือบัตรด้วยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นควรเหมาะสม  อาทิ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้ถือบัตร เป็นต้น