สมาร์ทเพิร์สออนไลน์ - ข้อมูลและการใช้งานบัตรสมาร์ทเพิร์ส | Thai Smart Card

สมาร์ทเพิร์สออนไลน์

ข้อมูลการใช้งานบัตรสมาร์ทเพิร์ส

ข้อมูลและการใช้งานบัตรสมาร์ทเพิร์ส (Smart Purse Card Information)ตรวจสอบข้อมูลบัตร (Card Data)

- ตรวจสอบรายการใช้งานบัตร (Card Usage and Transaction)

หมายเหตุ : ในการตรวจสอบ ท่านต้องมีเครื่องอ่านบัตรพร้อมบัตรสมาร์ทเพิร์สที่จะทำการตรวจสอบ

  • ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลของบัตรที่มี ณ ปัจจุบัน
  • การตรวจสอบรายการจะเป็นเฉพาะรายการที่ทำธุรกรรมบนออนไลน์เท่านั้น