สมาร์ทเพิร์สออนไลน์

ร้านค้า

สมัครร้านค้าสมาร์ทเพิร์สออนไลน์
และจำหน่ายเครื่องอ่านบัตร (Online Merchant Application)

กรุณากรอกแบบฟอร์มการสมัครร้านค้าสมาร์ทเพิร์สออนไลน์ / Please fill up the form below.


ข้อมูลร้าน / บริษัท (Company Info)

ชื่อหน่วยงาน / Company * :
ประเภทธุรกิจ / Business Type * :
ที่อยู่ / Address * :
จังหวัด / Province * :
อาํเภอ / District * :
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code * :
ประเทศ / Country * :
โทรศัพท์ / Tel. No. * :
โทรสาร / Fax No. :


รูปแบบของการสมัคร/ Apply for

ข้อมูลผู้ติดต่อ/ Contact Person

ชื่อ / Name * :
นามสกุล / Surname * :
โทรศัพท์ / Tel. No. * :
E-mail * :


Security

รหัสยืนยัน / Security Code :